Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej (ZPO) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bursa.bielsko.pl oraz http://ssm.bielsko.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.

2. Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego, mogą nie zawierać opisów.

3. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

4. Strona nie spełnia wymagań dotyczących kontrastu.

5. Brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów między literami.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-29. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Frączek, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 816 74 66. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Starobielska 10, 43-300 Bielsko-Biała

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Starobielskiej 10 lub Słowackiego 45

1. wejście główne schodami z poziomu drogi dojazdowej i miejsc postojowych (od strony północno-zachodniej) - niedostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo,

2. wejście ewakuacyjne od strony południowej,

3. wejście ewakuacyjne od strony południowo-wschodniej.

Budynek posiada 4 kondygnacje, dostęp na wyższe piętra jest możliwy jedną klatką schodową (brak w budynku windy). Budynek nie jest dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością, tj. nie posiada odpowiednio szerokich drzwi wejściowych, klatki schodowej, platformy wejściowej dla osób poruszających się na wózkach, toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku nie jest zapewniona odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Podłogi w obrębie każdej kondygnacji są poziome, bez pochylni i uskoków. Recepcja znajduje się na parterze. Gabinet dyrekcji ZSiPO (brak oddzielnego sekretariatu) znajduje się na pierwszym parterze na wprost klatki schodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych ani systemu FM.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W placówce można skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online za pomocą urządzenia mobilnego. Usługa jest dostępna po wcześniejszym zgłoszeniu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych. Dane kontaktowe tłumaczy języka migowego Osoba głuchoniema może zamówić bezpośrednio tłumacza poprzez sms lub e-mail: Pani Ewa Kaliniewicz: telefon 722 – 367 – 940, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pan Adam Pilecki: telefon 512 – 805 – 922, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pan Maciej Pilecki: telefon 696 – 748 – 297, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Umowy z powyższymi tłumaczami obowiązują do końca roku 2020.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatorów do spraw dostępności w Zespole Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej, Mirosław Frączek, wyznaczył Koordynatorów ds. dostępności w ZPO. Funkcję tą będą pełnić:

Pani Barbara Jedynak – wicedyrektorka

Pan Monika Guzak – kierownik gospodarczy

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności dla Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej było realizacją obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września ubiegłego roku.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej,

przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Zespół Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej,

monitorowanie działalności Zespołu Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynatorzy ds. dostępności w Zespole Placówek Oświatowych w Bielsku-Białej:

Barbara Jedynak – (33) 816-74-66, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., I p. pok. 116

Monika Guzak – (33) 816-74-66, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., III p. pok. 310

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Starobielska 10 tel.: 33 816-74-66 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

.

Deklaracja w serwisie BIP Zespołu Placówek Oświatowych

https://zsipo.bip.cuw.bielsko-biala.pl/15276/strona